سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

طاهره باباخانی – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد توسعه روستایی
جواد میرمحمدصادقی – استاد گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

صنعت گردشگری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر به سرعت در حال گسترش بوده است . اشتغالزایی و درآمدزایی از جمله ا ثرات مثبت گردشگری است . هدف از این تحقیق شناسایی برخی اثرات اقتصادی مجتمع گردشگری تفریحی غارعلیصدر واقع در روستای علیصدر استان همدان می باشد . برای این منظوربرخی ابعاد اقتصادی که تحت تأثیر این مجتمع
گردشگری تفریحی بوده مورد بررسی قرار گرفت . از جمله ابعاد اقتصادی مورد مطالعه تغییر در وضعیت اشتغال و کشاورزی روستای علیصدر بود . در رابطه با تغییر در وضعیت اشتغال خصوصیات شخصی مثل سن و سطح تحصیلات نیز مورد مطالعه قرار گرفت . کارکنان مجتمع گردشگری تفریحی غار علیصدر که عمدتا از روستای علیصدر جذب شده بودند و کشاورزان رو ستای علیصدر و همچنین کشاورزان سه روستای مجاور دیگر که ممکن بود از مجتمع گردشگری متاثر شده باشند جامعه آماری ما را تشکیل داد . اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری و پر کردن پرسشنامه از یکصد نفر از کارکنان مجتمع گردشگری و ۱۸۰ نفر کشاورز جمعآوری گردید . در این تحقیق از تحلیل توصیفی و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است . نتایجنشان داد که کارکنان مجتمع از افراد شاغل در کشاورزی، شاغل در مشاغل غیرکشاورزی و افراد بیکار روستای علیصدرجذب شده بودند . نتایج آزمون واریانس یکطرفه نشان داد که مجتمع گردشگری تفریحی غارعلیصد ر باعث تغییر در ترکیب محصولات زراعی و دامی شده و نیز منجر به افزایش در میزان اجاره دادن زمینها در روستای علیصدرگردیده است .