سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی تاتینا – عضو هیئت علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی –واحد آ ستا

چکیده:

رودخانه لوندویل آستارا از رودخانه های مستقل زیر حوضه تالش انزلی است که در جنوب غرب و جنوب شهرستان آستارا جریان دارد و در شهر لوندویل به دریای خزر می ریزد. اهداف عملیات انجام شده در این مطالعه شناسایی بزرگ بی مهرگان آبزی رود خانه و بررسی تغییرات فصلی آنها می باشد . بدین منظور شش ایستگاه در طی مسیر رودخانه انتخاب و بصورت ماهیانه و با استفاده از قاب توری(Surber sampler40×۴۰ سانتی متری به مدت یکسال مورد نمونه بردای قرار گرفت . در طی این مطالعه جنس هایی از سه شاخه از بی مهرگان شامل شاخه کرمهای حلقویAnnelida) شاخه بندپایان Arthropoda) و شاخه نرمتنان Mollusca) شنا سایی شد وتغییرات آنها به تفکیک فصل نمونه برداری و ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت . از شاخه کرمهای حلقوی دو رده کم تاران Oligochaeta) و زالوها Hirudinea) تشخیص داده شدند که از رد ه کم تاران سه خانواده و از رد ه زالوها یک جنس شناسا یی گرد ی د. از شاخ ه بندپا یان دو رده سخت پوستان Crustacea) و حشرات Insecta) تشخ یص داده شدند که از رد ه سخت پوستان یک جنس از راس ته ناجورپا یان Amphipoda) و از رد ه حشرات دو جنس از راس ته بهاره هاPlecoptera)شش جنس از راس ته یک روزه هاEphemeroptera) یک جنس از راس تهOdonata سنجاقکها چهار جنس از راس ته دوبالانTrichoptera)) شناسایی شدند . از شاخه نرمتنان یک جنس از رد ه شکم پا یانGasteropoda) و راس ته ر یه دارانpulmonata)شناسا یی گرد ید. بیشترین تنوع زیستی بزرگ بی مهرگان آبزی در فصل بهار دیده شد .در این فصل ۳ خانواده و ۱۹ جنس، در فصل تابستا ن ۳ خانواده و ۷ جنس،در فصل پاییز ۳ خانواده و ۱۰جنس ودر فصل زمستان ۳ خانواده و ۱۳ جنس مشاهده شد .کمترین تنوع زیستی در فصل تابستان مشاهده شد