سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محدثه درخشان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:
این انگاره که مکان و فرهنگ ذاتا باهم پیوند دارند،برای دوره ای انگاره اصلی تفکر غرب شده بود،سنت های مطالعات فولکلور اروپایی قرن ۱۹ در پیوند میان رسوم و فرهنگ اصیل و مکان های خاص تاثیر بسزایی گذاشتند.به نظر میرسد بارزترین نمود عینی از فرهنگ هر دوران کالبد باشد کهانعکاس افکار و حیات زمانه حاکم بر آن دوران است،لذا بررسی کالبد همواره نمایشگر تحولات جاری در جامعه شکل دهنده آن است.در شهرهای سنتی ایران از جمله شهر اردستان این واقعیت وجود دارد که فرهنگ گذشته که منطبق بر کالبد شهرها بوده مناسب با آهنگ تغییرات کالبدی رشد ننموده و این مساله همواره مشکلاتی را بوجود آورده است.این مقاله با بررسی شهر اردستان و بافت کالبدی آن این سوال را مطرح می کند که چه تناسبی بین فرهنگ جاری در ساکنان بافت جدید با ساختار این بافت وجود دارد و همچنین چه تناسبی بین فرهنگ ساکنان بافت های سنتی با ساختار بافت های قدیمی وجود داشته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و ازنوع کاربردی می باشد و با استفاده از مصاحبه و مشاهده بهبررسی تاثیر تغییرات کالبد سنتی شهر اردستان در فرهنگغالب این منطقه پرداخته، و نتایچ حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که متاسفانه برخلاف تغییرات بطئی در فرهنگ شاهد تغییرات سریع درساختار بافت جدید این شهر میباشیم و لازم است با رهنمودهایی موجب پاسداشت فرهنگ غنی این شهر و تاثیر گذاری بیشتر آن در کالبد شویم