سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
مرتضی وکیلی ساعتلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

ترکها از عوامل مهم شکست سازه ای محسوب شده و مطالعات و روشهای مختلفی از سوی محققین برای شناسایی موقعیت و عمق ترک انجام شده است. از طرفی به لحاظ کاربرد وسیع تیرهای لانه زنبوری در کشورمان و امکان وجود عیوب ناشی از ساخت و یا آسیب دیدگی تحت بارهای وارده، روشی برای شناسایی ترک در تیر لاینه زنبوری بر اساس انالیز موجک ارائه می شود. آنالیز مودال یک تیر دو سر ساده با بکارگیری نرم افزار ANSYS 7.0 در ۴ مود اول تیر مورد بررسی قرار گرفته و نتایج عددی تغییرات روی مودهای توسط تبدیل موجک پیوسته در جعبه ابزار موجک نرم افزار MATLAB 7.0 تحلیل شده است. نتایج نشان دهنده قابلیت بالای تئوری موجک در تحلیل سیگنال پاسخ سازه و شناسایی ناهماهنگی هادر سیستمهای سازه ای می باشد. بطوریکه علاوه بر شناسایی سوراخهای تیر لانه زنبوری، تشخیص ترک تکی و دوبل را نیز در سوراخها امکان پذیر می سازد.