سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شاهین واعظی – استاد یار پژوهشی بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی موسسه تحقیقات اصلاح و
علی رهنمایی تک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جواد مظفری – استاد یار پژوهشی بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی موسسه تحقیقات اصلاح و
علی اکبر شاه نجات بوشهری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران( کرج).

چکیده:

در این تحقیق با توجه به اهمیت لوبیا و انیاز روز افزون کشور به این محصول ۲۵۰ نمونه لوبیای قرمز موجود در کلکسیون بانک ژن ملی گیاهی ایران به منظور شناسایی تنوع ارقام و پی بردن به روابط صفات موثر بر عملکرد دانه تک بوته، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور صفت عملکرد دانه تک بوته به عنوان صفت وابسته هدف در نظر گرفته شده و روابط همبستگی و اثرات سایر صفات در مورد این صفت توسط محاسبه ضرایب رگرسیون و تجزیه علیت بررسی شدند. مشخص شد که بیشترین تنوع موجود مربوط به صفات عملکرد دانه تک بوته، تعداد غلاف در بوته ، طول نوک غلاف، و وزن یکصد دانه می باشد. همچنین بر اساس نتایج همبستگی ، رگرسیون و تجزیه علیت صفات مشخص شد که وزن صد دانه و تعداد کل غلاف و تعداد بذر در غلاف و تعداد حفره در غلاف بیشترین اثرات افزایشی مطلوب را روی عملکرد دانه تک بوته دارا می باشند.