سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
اکبر باغ وند – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – کاندیدای دریافت درجه دکتری تخصصی (Ph.D.) جغرافیا و برنامه ریزی شهری و استاد
محمدعلی شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراگیر برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه ت

چکیده:

شناسایی جایگاه اعمال مدیریت ریسک در چرخه مدیریت سانحه (DMC) یکی از مهمترین گامها در صرفه جویی اقتصادی در مدیریت سوانح محسوب می گردد. بدین منظور در این مقاله در نظر است تا با استفاده از شناسایی گام به گام اجزای چرخه مدیریت سوانح جایگاه بهینه برای انجام فرآیند مدیریت ریسک مشخص گردد. روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر محدود سازی مولفه های آسیب شناسی شهری به مولفه های فیزیکی می باشد. و برای حصول به نتایج مورد نظر از روش مقایسه گام به گام استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بهترین مرحله برای اعمال مدیرت ریسک، با تاکید برکاهش آسیب فیزیکی، مرحلهبازسازی می باشد. لذا می توان از این بازه زمانی در چرخه مدیریت سانحه به عنوان نقطه اپتیمم مدیریت ریسک یاد نمود.