سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
بهادر فانی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم جدیدمبتنی برپردازش شکل موج جریان های تفاضلی برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفورمر قدرت پیشنهاد میشود این الگوریتم بادرنظر گرفتن رفتارمتفاوت شکل موج جریان های تفاضلی درطی زمان کوتاهی پس ازوقوع شرایط هجومی و خط بسط می یابد درمرحله اول این روش تقریب خطی نمونه های جریان تفاضلی موجود درنیمسیکل اول پس ازوقوع اختلال توسط خط برگشت بدست می اید درمرحله دوم یک تابع تصمیم گیری برای تعیین نحوه توزیع نمونه های جریان تفاضلی دردوطرف خط برگشت حاصل ازمرحله اول تعریف میشود با ارزیابی علامت توابع تصمیم گیری متناظر با جریانهای تفاضلی سه فاز همه انواع خطاهای داخلی حتی آنهایی که بااجریان هجومی همزمان میشوند را میتوان ازشرایط جریان هجومی و پس ازگذشت کمتر ازنیم سیکل ازوقوع اختلال تشخیص داد عملکرد مناسب این الگوریتم باشبیه سازی حالتهای مختلف خطا و کلیدزنی دریک سیستم قدرت نمونه ثابت شده است