سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا تاری نژاد – دانشجوی دکترای عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدتقی احمدی – استاد بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خصوصیات دینامیکی سازه ها از قبیل پریودهای طبیعی ارتعاش، شکل مودهای ارتعاشی و درصد میرایی در ردیف مهمترین عواملی هستند که نحوه رفتار سازه را در برابر زلزله مشخص می کنند. در این تحقیق الگوریتم مناسب و موثری برای شناسایی خصوصیات دینامیکی سدهای بتنی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری پیشنهاد شده است. انجام آزمایش ارتعاش اجباری روی سد شهید رجایی و پردازش رکوردهای ثبت شده با استفاده از الگوریتمی که ارائه شده منجر به شناسایی و محاسبه فرکانس های طبیعی، شکل مودهای ارتعاشی و درصد میرایی های متناظرهر مود، برای ۹ مود ارتعاش شد. انطباق بین مدل المان محدود سیستم سد-مخزن و فونداسیون و آزمایش برای ۸ مود بدست آمده از آزمایش انجام شد.