سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رمضان پور – دانشگاه تهران
صادق واعظ زاه – دانشگاه تهران ایران
حمیدرضا نوروزاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

از آن جایی کـه شـبکه هـای قـدرت روز بـه روز بـزرگ تـر و پیچیده تر می شوند، نیاز به اعمال روش های مدل سازی با حجم محاسبات کم و دقت بالا برای به دست آوردن مدل های مرتبه پایین این شبکه ها به منظور مطالعات پاید اری ضروری به نظـر می رسد . در این مقاله روش شناسایی خطـی حلقـه بـاز شـبکه قدرت برای طراحی پایدارسـاز نوسـانات تـوان TCSC ارایـه شده است . پارامترهای مدل شبکه قـدرت بـا سـاختار خطـای ، خروجی با استفاده از دو دسته داده تخمـین و ارزیـابی و بـه وسیله روش تخمین خطا بهینه سازی شـده انـد . نتـایج بـرازش مدل های به دست آمده برای سه نقطـه کـار و دو آرایـش یـک شبکه قدرت دو ناحیه ای نشان دهنده دقت بـالای ایـن روش است . با اسـتفاده از مـدل هـا ی مرتبـه پـایین، یـک پایدارسـاز نوسانات توان TCSC برای این شبکه طراحـی و تنظـیم شـده است . شبیه سازی های حوزه زمان بـرا ی تاییـد کـارایی خـوب مدل های شناسایی شده در طراحـی پایدارسـاز TCSC ، انجـام شده اند .