سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل آتش پز گرگری – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
بابک نجاراعرابی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه

چکیده:

در این نوشتار روش جدیدی برای شناسایی خطوط و دوایر در محی طهای با تعداد زیاد خط و دایره بر اساس نگاش تهای مختلط ارائه م یگردد. بدین منظور، موقعیت پیکس لهای تصویر بجای تابعی از دو متغیر مستقل y و xبه صورت تابعی از متغیر مستقل مختلط ، z درنظر گرفته شده و نگاشت مختلط روی تصویر اعمال می شود. نگاشت مختلط مورد استفاده برای شناسایی خط و دایره، نگاشت انعکاس می باشد. اعمال روش ارائه شده بر روی مثال عملی، کارایی این روش را نشان می دهد.