سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بیاض طهرایند – کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی(گرایش تولید و عملیات)، دانشگاه علامه طباطبائی
فقیهه معین نجف آبادی – کارشنای ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش پژوهش عملیاتی)، دانشگاه تهران، ش

چکیده:

مطالعه ادبیات موجود در خصوص موضوع تحقیق حاکی از شواهد متناقصی از ارتباط میان استراتژیهای سازمانی، عملکرد سازمانی و مدیریت کیفیت جامع() می باشد. از این رو در مقاله حاضر طی یک جستجوی نظام مند به شناسایی رابطه میان انتخاب استراتژیهای مختلف و عملکرد سازمانها و نقش تعدیل کننده مدیریت کیفیت جامع() بر این رابطه پرداخته شده است. بدین منظور پس از انجام مطالعات گسترده در خصوص متغیرهای موجود در عنوان تحقیق، مدل مفهومی تحقیق شناسایی شده و این مدل طی یک فرایند سیستماتیک مورد آزمون قرار گرفته تا صحت روابط تعریف شده در آن تایید یا رد شوند. نتیجه تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه آماری مورد مطالعه، نشان داد که انتخاب استراتژیهای مختلف در برخی موارد بر عملکرد سازمانها دخیل بوده و پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع نیز در برخی موارد رابطه میان انتخاب استراتژیهای مختلف و عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد.