سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خشنود علیزاده – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
مسعود اسکندری – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
عبداله شریعتی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
مجید خیاوی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده:

شناسایی رقم مناسب گلرنگ بهاره برای مناطق مختلف در اقلیم سرد از مهمترین اهداف اصلاحی گلرنگ در شرایط دیم است. در این تحقیق، پنج لاین پیشرفته گلرنگ طی دو سال در چهار ایستگاه تحقیقاتی سردسیر مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش GGE Biplot از طریق نمایش گرافیکی اثر ژنوتیپ بعلاوه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بر روی محورهای دو مولفه اصلی اول و دوم، لاین مناسب برای مناطق سردسیر شناسایی شد. در مجموع هر دو سال آزمایش در مراغه ، لاین ۳۳۳ بهترین و لاین ۲۹۹-۷۹ ضعیف ترین لاین در این منطقه بود . در کردستان، لاین ۲۹۹-۷۹ بیشترین و لاین ۳۳۳ کمترین عملکرد را دارا بود . لاین ۲۹۹-۷۹ بهترین لاین در شیروان بود و لاین ۳۳۳ کمترین کارایی را در این منطقه داشت . در ایستگاه تحقیقاتی زنجان رقم سینا و لاین ۳۶ به ترتیب بهترین و ضعیف ترین لاین بودند. بای پلات حاصل از نتایج دو سال آزمایش نشان داد که سه ابر- محیط متمایز برای گلرنگ بهاره در اقلیم سرد وجود دارد. لاین ۳۳۳ فقط در منطقه مراغه، لاین ۲۹۹-۷۹ در شیروان و نهایتا جایگاه مناسب رقم سینا در کردستان و زنجان موفق بودند.