سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرناز درخشان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و صنع
بهروز مینایی بیدگلی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

الگوهای روند مکانی تنها درپایگاههای داده مکانی تعریف میشوند و نقش مهمی در تحلیل خودکار و اکتشاف دانش از پایگا ههای داده مکانی دارند. در این روش الگوهای منظمی از روند تغییراتخصوصیتهای غیر مکانی در فضا اکتشاف می شوند و نشاندهنده تغییر منظم یک خصوصیت در حین دور شدن از یک مبدا مکانی می باشند. اکتشاف روند مکانی یک مسئله جستجوی گراف است و مانند سایر مسائل جستجو و بهینه سازی با استفاده از روشهای ابتکاری قابل حل میباشد. الگوریتم ایمنی مصنوعی به عنوان یک روش جستجو و بهینهسازی کارآمد در بین روشهای دیگری مانند الگوریتمژنتیک و هوش جمعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. الگوریتم ایمنی مصنوعی روشی برگرفته از نحوه عملکرد سیستم ایمنی بدن درمواجهه با عوامل بیماری زای خارجی است. زمانی که ویروس ها و باکتری ها در قالب آنتیژن، ارگانیسم موجودات را مورد تهاجم قرار می-دهند، سیستم تدافعی موجودات زنده در مقابله با این تهاجم شروع به تکثیر سلول های تدافعی مینماید. میزان تکثیر سلول های تدافعی و آنتیبادی به میزان موفقیت آنها در نابود کردن فاکتورهای تهاجمی وابسته است. میزان تشخیص یک آنتیژن بوسیله سلول های تدافعی توسط فاکتوری بنام درجه شناساییAffinity) شناخته میشود. طی فرآیند تکاملی، سلول های تدافعی با درجه شناسایی کمتر باید متحمل عملگر زیستی بنام جهش شوند تا با تغییرات ساختاری بتوانند درجه شناسایی خود را بهبود بخشند