سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اسدی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران.
آصف کریمی – دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران.

چکیده:

این تحقیق با هدف تحلیل زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در آموزش های علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی انجام گردید. نوع تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار جمع آورری اطلاعات پرسشنامه بود که اعتبار (روائی) آن با نظر چند تن از متخصصین و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد (پایائی) تعداد ۳۰ عدد پرسشنامه پیش آزمون شد و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید که برای بخشهای مختلف پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود. جامعه آماری این تحقیق را آموزشگران مراکز آموزشی علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل داده است؛ که نمونه گیری از آنها به صورت چند مرحله ای تصادفی و به تعداد ۱۳۸ نفر انجام گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از نر مافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان داد که میان تعداد زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران با آشنایی و مهارت کامپیوتری، آشنایی و مهارت اینترنتی، مهارت در زبان انگلیسی، متوسط میزان بکارگیری اینترنت، متوسط میزان بکارگیری کامپیوتر، مزیت استفاده در سطح ۵ درصد و با تهیه مقاله علمی – مروری و تهیه مقاله علمی- پژوهشی در سطح ۱ درصد رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. به منظور شناسایی مهمترین زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در مراکز آموزشی علمی -کاربردی از تحلیل عاملی نوعR استفاده گردید. نتایج نشان داد متغیرها در چهار عامل، گسترش ارتباط درون و برون سازمانی، تسهیل فرایندهای آموزشی، افزایش توانمند یهای حرفه ای آموزشگران و تسهیل فرآیندهای سازمانی قرار می گیرند که این چهار عامل در حدود ۷۲ درصد واریانس زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات را در این مراکز برآورد می نمایند.