سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیانفر پیامنی – عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
ایرج ویسکرمی – عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
مهران لشنی زند – عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
پرویز گراوند – کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان

چکیده:

مشارکت در زبان فارسی معادل واژه Participation در زبان لاتین می باشد و منظور آن، شرکت فعالانه انسانها درحیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در تمام ابعاد زندگی اجتماعی ذکر شده است. ارزشیابی، کارآئی و اثر بخشی پروژه های توسعه روستایی در طول نیم قرن برنامه ریزی توسعه کشور بخوبی نشان می دهد که عدم جلب مشارکت عموم مردم در مراحل تصمیم گیری، اجرا و نگهداری پروژه ها عمده ترین عامل شکست آنها بوده است .
جلب اعتماد و مشارکت مردم مستلزم تغییر در دیدگاه ها از طریق ایجاد نهادهای مشارکیت و ارائه آگاهی منظم و کارآ بوسیله شیوه های حضوری و نوین آموزشی، ترویجی و دخالت دادن واقعی مردم در مراحل تصمیم گیری ، اجرا و نگهداری پروژه ها می باشد. مشارکت تابع پاداشها و تنبیهات و مستلزم ابزار و امکانات قابل حصول است. عاملان مشارکت بایستی دارای انگیزه و اهداف مشترک باشند این انگیزه و اهداف باید برای عاملان مشارکت تعریف شده، مشخص وقابل حصول باشد.
بر این اساس تحقیق حاضر در پی شناخت میزان مشارکت عینی و واقعی مردم درحفظ و نگهداری پروژه های آبخوانداری، شناخت میزان اگاهیمردم از اهمیت موضوع، شناخت دیدگاه های مثبت و منفی مردم درمورد پروژه ، ارزشیابی عملکردها و اقدامات صورت گرفته در آبخوان شمال دشت کوهدشت می باشد.
روش تحقیق روش پیمایشی است که برای این منظور ابتدا از ۷ آبادی واقع در محدوده طرح ۷۵ واحد نمونه (سرپرست خانوار) انتخاب و سپس پرسشنامه ای طراحی و بصورت مصاحبه استاندارد و غیر استاندارد تکمیل گردید. استخراج اطلاعات حاصل از این پرسشنامه حاکی از آن است که ۹۷ دصد از واحدهای نمونه از وجود پروژه آبخوانداری در منطقه آگاهی داشته و تنها ۳ درصد اظهار بی اطلاعی نمودند همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که ۶۱/۴ درصد از واحدهای نمونه از وجود پروژه آبخوانداری ابراز رضایت نموده و ۳۴/۳ درصد اظهار نارضایتی و ۴/۳ درصد اظهار بی تفاوتی نموده اند. دلایل رضایت و عدم رضایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.