سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

همایون صفایی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
علی قاسمی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
سهراب افشاری – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
بتول تقی پور – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور پی جویی مواد معدنی در شرق اصفهان منطقه ای به وسعت بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر مربع که غالباارتفاعات کمربند آتشفشانیارومیه – دختر را پوشش می دهدمورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل اهمیت شناسایی مناطق دگرسان شده، تکنیک پردازش داده های رقومی ماهواره ای سنجنده TM مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا مراحل پیش پردازش تصاویر شامل تصحیحات رادیومتریک و هندسی انجام پذیرفت سپس با استفاده از ترکیبات رنگی حاصل از سه باند TM که بر اساس فاکتور شاخص بهینه (OIF) محاسبه شده تصاویر مختلف مجازی ایجاد شد. همچنین از ترکیب نسبت باندها و تجزیه و تحلیلمولفه های اصلی جهت شناسایی زونهای دگر سان شده استفاده گردید. با توجه به ارتباط بین زونهای برشی و نواحی دگر سان شده با استفاده از پردازشهای انجام شده زونهای برشی منطقه شناسایی گردیدند. با بررسیهای صحرایی دقت نتایج حاصل از پردازش تصاوی رماهواره ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشانگر قابلیت استفاده از تصاویر ماهواره ای پردازش شده جهت تفکیک مناطق دگر سانی و اهمیت مطالعه زونهای برشی در شناسایی آنها می باشد.