سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد روستا – استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری -دانشگاه شهید بهشتی
هومن خوشخوی یزدی – دانش اموخته کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

بازاریان با نسل جدیدی ازخریداران به نام نسل جوان مواجه هستندکه نگرشها و علایق متفاوتی بانسل گذشته خوددارندآنها درعصری رشدنموده اندکه دیگرخریدبه عنوان یک ساده عمل محسوب نمی شودبنابراین این نسل دارای سبکها و الگوهای خریدمتفاوتی ازنسلهای قبل خودمی باشند.لذا باتوجه به اهمیت مطالعه وبررسی این موضوع تحقیق حاضربااستفاده ازمقیاس csiکه توسط اسپرولزوکندال درامریکا طراحی گردیده به شناسایی شیوه ها والگوهای تصمیم گیری خریددختران بین ۱۸ تا ۲۸ سال نسل جدید با استفاده ازیک نمونه ۳۷۶ نفری ازدانشجویان پرداخته است .نتایج بدست آمده حکایت ازشناسایی و تایید ۸ سبک خرید باعنوانهای تفریح گرایان یا لذت جویان ازخرید ،قیمت گرایان تصمیم گیرندگان آنی وسریع ،وفاداران به مارک ،تکامل طلبان یا کیفیت گرایان ،آشفته گان یا مرددها درتصمیم گیری ،خریدان علاقه مندبه مدو مارک خریداران بادقت و با برنامه می باشد.