سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود میرمؤمنی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق، گروه کنترل
مسعود شفیعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق، گروه کنترل
کارو لوکس – دانشگاه تهران، دانشکده فنی گروه برق و کامپیوتر

چکیده:

سیستمهای سینگولار به عنوان تعمیمی بر سیستمهای کلاسیک امروزه جایگاه ویژه ای در مدل کردن و تحلیل پدیده های پیچیده در علوم و مهندسی پیدا کرده اند. این سیستمها دارای خواصی هستند که توانایی مدل کردن فرایندهای پیچیده را برای این سیستمها فراهم می کند، فرایندهایی که به علت پیچیدگی زیاد قابل توصیف با سیستمهای کلاسیک نیستند. از طرف دیگر، این خواص خود عاملی هستند که عمل شناسایی را برای این سیستمها مشکل می کند و بهمین دلیل به دست آوردن مدلی سینگولار برای یک پدیده یا به عبارتی شناسایی چنین پدیده هایی تاکنون دستنخورده باقی مانده است. از طرف دیگر نظریه ها و سیستمهای فازی امروزه خود را به عنوان ابزاری قدرتمند در شناسایی پدیده های غیرخطی شناسانده اند و این خود انگیزه ای است که عملکرد سیستمهای فازی را در شناسایی سیستمهای سینگولار مورد بررسی قراردهیم. در این مقاله در ابتدا به معرفی سیستمهای سینگولار میپردازیم و در نهایت روشی برای شناسایی فرم غیر خطی گسسته در زمان این سیستمها با استفاده از نظریه و سیستم های فازی ارائه میدهیم.