سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ژینوس رستگار – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
علیرضا لادن مقدم – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

بمنظور شناسایی علائم مشکوک به بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه و طالبی معروف به کمرسفیدخربزه در بین کشاورزان گرمسار، مطالعه ای مشتمل بر نمونه برداری از مزارع آلوده،سپس ضدعفونی طوقه و ریشه گیاه آلوده انجام و قارچ Fusarium oxysporum f.sp.melonis از بافتهای آلوده جداسازی و اثبات بیماریزایی آن در کلینیک گیاهپزشکی دانشگاه تهران تحت شرایط گلخانه ای با ۴ رقم بذر شامل خربزه ایوانکی،خربزه سبز، خربزه مشهدی و طالبی آناناسی در سال ۱۳۸۲ صورت گرفت. چون علائم بیماری در شرایط گلخانه ای ظاهر نشد،تکرار اثبات بیماریزایی تحت شرایط مزرعه ای دشت گرمسار با تلقیح کشت خالص قارچ به ۲۰ بوته سالم انجام و علائم بیماری ظاهر گردید. کنترل بیماری با دو ماده بیولوژیک Trichodermin B و Subtilin به همراه تقویت گیاه با کودهای آهن، روی، مس، پتاسیم، کلسیم ومنگنز در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار(تیمار بذر باTrichodermin B، تیمار بذر با Subtilin، تیمار بذر با B Trichodermin وعناصر غذایی، تیمار بذر با Subtilin و عناصر غذایی و شاهد که فاقد مواد مغذی و بیولوژیک بود) و ۳ تکرار انجام و نتایج حاکی از آن بود که استفاده از عناصر مغذی مذکور و تیمار بذور با مواد بیولوژیک سبب رشد بهتر و سریع تر بوته ها گردیده و تا حد زیادی از بروزبیماری جلوگیری می نماید و قارچ به تنهایی نمی تواند عامل بیماری کمرسفید خربزه باشد.