سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا کاوسی – عضو هیئت علمی دانشکده جنگلداری و فناوری چوب دانشگاه علوم کشاورزی و من
کامران رهنما – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

شناسایی بیماریهًای درختان و درختچه ها خصوصا بذرها و نهـال هـا در نهالـست ان کـه مراکـز تولیـد نهـال بـرای بخـش هـای مختلف نظیر جنگلکاریها، پارکها و فضای سبز شهری اهمیت زیادی دارند و از طرفـی جهـت تجدیـد حیـات جنگـل و پایداری اکوسیستم و سیکل اکو لوژیک جنگل ایجاد نهال های سـالم وعـاری از بیمـاری در نهالـستان امـری اجتنـاب ناپـذیر است . در منطقه مورد مطالعه هدف از تحقیق، شناخت عامل بیماری لکه برگی در نهال افرا پلت بـوده اسـت . جهـت بررسـی وضعیت سلامتی نهالهای افرا پلت در نوارهای کاشت شده با توجه به گسترش بیماری نهال ۱۰ ردیـف از نوارهـای کـشت به صورت یک در میان مشخص گردید و از هر ردیف به طور تصادفی ۲۰ نهـال بیمـار انتخـاب و از هـر کـدام ۵ بـرگ بـا علائم بیماری جمعآوری گردید . پس از مطالعات صحرایی، آزمایشگاهی و میکروسکوپی عامل بیماری لکهبرگی افرا پلت قـارچ Cercospora acerinum Hart و یـک بـاکتری Xanthomonas campestris همـراه بـود کـه از دسـته باکتریهای هوازی گرم منفی میلهای با یک تاژک قطبی شناسایی گردید . C.acerinum Hart دارای کنیدی برهای بـه صورت دستههای خوشه ای ک ه با شکافتن بافت از برگ خارج می شوند . کنیدیها شفاف یا تیره و نخی شـکل بـ وده کـه در انتهای کنیدی برها به وجود می آیند . کنیدیوفورها به اندازه های ۳- ۵ × ۲۰ – ۷۰ میکرون بـه رنـگ قهـوه ای کـم رنـگ تـا قهوهای هستند و معمولاً دیواره عرضی ندارند . کنیدیهای قارچ ۲/۷- ۵ ×۲۸ -۱۱۸ میکرون، نخست بیرنگ است ولی به تدریج که بالغ میشوند به رنگ ز یتونی در می آیند، راست تا کمی انحنا دار و ۱ تا ۷ جدار عرضی دارند ( شکل ).۱ باکتری در زیر میکروسکوپ میلهای صاف، متحرک و دارای یک تاژک قطبی و به انـدازه– ./ ۸ × ۰ /۶ -۲X. campestris 0/2 میکرون مشاهده می شود . کشت کلنی ها روی محیط آگار زرد پر رنگ بوده و اغلب کند رشد مـی باشـند . بـا توجـه بـه بررسیهای به عمل آمده شناخت بیماری لکهبرگی نهال افرا پلت برای اولینبار در ایران گزارش میشود