سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین حاجیان فر – کرج، موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر ، بخش تحقیقات سیب زمینی، پیا
عبدالجمیل زربخش –

چکیده:

به منظور شناسایی عوامل بیماری شانکر ساقه ولکه موجی گوجه فرنگی در مناطق مختلف کشور و بررسی بیماریزایی آنها، جدایه های عوامل بیماری مزبور از نمونه های آلوده مزارع گوجه فرنگی در مناطق مختلف کشت این محصول جمع آوری گردیدند. با بررسی خصوصیات ماکروسکوپی شامل شکل ،رنگ ونحوه رشد پرگنه قارچی وخصوصیات میکروسکوپی از قبیل مشخصات ریسه، کنیدی وکنیدیوفورهای جدایه ها ومقایسه آنها با خصوصیات گونه های آلترناریا مندرج در کلید شناسائی قارچهای ناقص و گونه های Alternaria توسط Ellis ، گونه تمامی جدایه های عامل شانکر و اغلب جدایه های عامل لکه موجیAlternaria alternataتشخیص داده شد که از جمله مشخصه مهم جدایه های این گونه ،کنیدی های به شکل چماق وارونه باانتهای کوتاه و باریک می باشد.بیماریزائی جدایه های عامل شانکر ساقه تحت شرائط گلخانه بر روی رقم حساس Imperial بررسی گردید وشدت آلودگی هر یک از جدایه ها با استفاده از سیستم نمره دهی ۴-۰ مورد بررسی قرار گرفت و شاخص بیماری در مورد هر یک از جدایه ها به تفکیک معین گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که جدایه های BH-2 از بوشهر،SB-3 ازاصفهان وDSF-2از دزفول بترتیب با داشتن شاخص بیماری شانکر بمیزان ۸/۳،۸/۳ و ۶۳/۳ نسبت به سایر جدایه های مورد مطالعه در این تحقیق بیماریزایی بالاتری داشتند.همچنین گونه برخی از جدایه های عامل لکه موجی برای اولین بار درکشور Alternaria tenuissima تشخیص داده شد.کنیدی های قارچی گونه مزبور بیضی شکل بوده و به دنباله ((beak نسبتا بلندی ختم می شود. بیماریزائی جدایه های عامل لکه موجی نیز تحت شرائط گلخانه بر روی رقم حساس Imperial بررسی گردید.ودر صد بلایت وریزش برگی گوجه فرنگی در مورد هریک ازجدایه ها تعیین گردید.نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که جدایه های متعلق به هر دو گونه به دست آمده شاملAlternaria alternataو Alternaria tenuissimaومربوط به مناطق جغرافیایی مختلف با میانگین۳/۹۸% و۵۶/۸۹% بلایت، بیماریزایی بالاتری نسبت به سایر جدایه های عامل بیماری داشتند.