سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – استادیار دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت
گلاره توحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

برای ورود به دنیای کسب و کار الکترونیک ضروری است که مدل کسب و کار الکترونیک سازمان به طور شفاف تصریح شود . مدل کسب و کار الکترونیک منطق شرکت را جهت کسب درآمد بیان می کند . شرکتها با دامنه وسیعی از مدلهای کسب و کار الکترونیک مواجـه هـستند . هدف از این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موثر در گزینش مدلهای کسب و کار الکترونیک در شرکتهای ایرانی با استفاده از آزمون هـای آماری پارامتریک و ناپارامتریک است . به منظور نیل به این هدف ، ۲۰ عامل پ یشنهادی موثر د ر گزینش مدلهای کسب و کار الکترونیک بـا لحاظ نمودن شرایط بومی کشور با توز یع و تحل یل پرسشنامه مورد ارز یابی قرار گرفتند . سپس پس از تائید شایستگی داده های اولیـه جهـت انجام تحلیل عاملی ، با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی کایزر ، ۷ عامل بحرانی استخراج گردیدنـد . در ادامـه بـا اسـتفاده از تحلیـل رگرسیون چند متغیره، افزایش درآمد شرکت ناش ی از گزینش مدل کسب و کار الکترونیک مناسب به عنـوان متغیـر وابـسته توسـط عوامـل بحرانی استخراج شد ۀ فوق، برآورد گردید که نتایج نشان دهنده اعتبار و برازش خوب مدل رگرسیونی می باشد . بر این اسـاس میـزان کنتـرل اقتصادی، اندازه شرکت، استراتژی، سیاست ها و اهداف کسب و کار، میزان یکپارچگی ارزش، ماهیت کسب و کار، عوامل محیطی و نوآوری داخلی عوامل بحرانی موثر در گزینش مدل کسب و کار الکترونیک مناسب و متعاقبا افزایش درآمد حاصل از کسب و کار الکترونیک هستند