سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی جلالوند – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد
ناصر الهی – استادراهنما واستادیار دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد

چکیده:
پیشرفتهایی که درصنعت سیمان کشوربخصوص طی دهه گذشته اتفاق افتاده برکسی پوشیده نیست بطوریکه تقاضای جهانی سیمان سالانه ۵/۳درصد افزایش می یابد لذا امار حوادث و صدمات ناشی ازکار دراین صنعت نیز دردناک و عمیق است میتوان گفت تنها راه جلوگیری ازمیزان حوادثی که درصنعت تولید سیمان پرتلند به وقوع می پیوندد پرداختن به مقوله ایمنی به صورت جدی تر لازم است و میتواند راهگشای پیشگیری بعنوان یک راهکار اجرایی با مشارکت همه کارکنان واحدها باشد پژوهشهای انجام شده مرتبط با آن درکشورهای مختلف ازابعادگوناگون مورد بررسی قرارگرفته است که درقسمت مطالعه موردی نیز با معرفی و عناصرواجزا اصلی سستم مدیریت ایمنی شناسایی شدند عناصراصلی سیستم درپرسشنامه ای طبقه بندی گردیده و سپس اهمیت این عناصر و اجزا شناسایی گردیدند و ۶۱نفر ازکارکنان کارخانه سیمان نهاوند به آنها پاسخ دادند پس ازتحلیل داده های حاصل ازپرسشنامه اهمیت اجزا شناسایی شد اجزا سیستم مدیریت ایمنی ازنظر میزان اهمیت اولویت بندی شدند همچنین وضعیت بکارگیری سیستم های مدیریت ایمنی درکشور نامطلوب ارزیابی شد که لزوم پرداختن هرچه بیشتر به این امر را نشان میدهد