سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد رحمانی – دانشجوی دکتری مدیریت
جمشید صالحی صدقیانی – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

آنچه پیش روست پژوهشی پیرامون آسیب شناسی اجرای سیستم تولید بهنگام (JIT) در صنایع کشور ایران است. به این منظور ابتدا ادبیات موضوع بررسی شده و عوامل عمو می دخیل در اجرایJIT بصورت خام تهیه گردیده است . آنگاه اینعوامل اولیه، دسته بندی شده و در قالب عوامل طبقه بندی شده ای ارائه گردیده است که هر کدام حاوی عناصر مربوطه می باشند.
در مرحله دوم تحقیق که بخش میدانی آن است، عوامل پردازش شدة بدست آمده از ادبیات موضوع، به محک نظرسنجی از خبرگان گذاشته شده است تا اهمیت یا اولویت هرکدام از عوامل در راه پیاده سازی سیستم تولی د بهنگام درشرکتهای تولیدی ایران تعیین گردد . برای این منظور، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) بهره گیری شده است . نتایجتحقیق نشان می دهد که در راه پیاده ساز ی سیستم تول ید بهنگام در ایران، عوامل مربوط به مدیریت رده بالا بیشترین اولویترا دارد . انسان افزار، روابط با عرضه کننده، عوامل مربوط به زیرساختها و نهادها ی اجتماعی، اولویت ها ی بعد ی هستند . در نهایت، عوامل مربوط به مدیریت سطح سرپرست ی،افراد متخصص یا عا مل تغییر، عوامل فن ی تولید و بالاخره تبعات منفی سیستم تولید بهنگام در اولویتهای آخر در بین هشت دسته عوامل قرار می گیرند. از نتا یج د یگر تحق یق ا ین است که توجه به عوامل نرم افزاری از قبیل مد یریت رده بالا و انسان افزار در راه پیاده سازی سیستم تولید بهنگام، حیاتی تر از عوامل فنی است.