سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح
جواد جاسبی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

درروش مسیربحرانی کلاسیک توجه اصلی به مسیربحرانی وفعالیتهایی می شودکه روی آن قرارمی گیرند وصرفابادارابودن شناوری صفرفعالیتها بحرانی شناخته می شوند،حال آن که ممکن است فعالیتهایی باشندکه روی مسیربحرانی ( متداول ) نباشندولی ازجهت تاثیرگذاری واهمیت دروضعیتی باشندکه روی زمان ،هزینه ،کیفیت ویامتغیرهای دیگرپروژه تاثیرزیادی بگذارندودرواقع درجه
ای ازبحرانی بودن راداراباشند؛که این میزان ازبحرانی بودن باتوجه به متغیرهای مختلف وموثری که روی فعالیتهاتاثیردارندتعیین می شوند .
بابررسی ومطالعه ادبیات موضوع عوامل مهم تاثیرگذارروی بحرانی بودن فعالیتها مشخص شدند،اماازآنجاکه هرکدام ازاین متغیرهابه تنهایی قادربه بیان صحیح بحرانی بودن فعالیتهانمی باشندو بصورت ترکیبی مفهوم بحرانی بودن رابهترمی رسانند . متغیرها به ۱۸ عامل باترکیبات دوتایی معنادارتبدیل شدندودرقالب یک پرسشنامه به نظرخبرگان گذارده شدند . پاسخهای خبرگان باسه روش میانگین موزون ۲ ،روش فازی ۳ وفازی توسعه یافته ۴ رتبه بندی شدندودرنهایت ۵ عامل که درهرسه روش مشترک بودندبه عنوان موثرترین عوامل تاثیرگذارروی بحرانی بودن فعالیتها انتخاب شدند . [۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱] نتایج تحقیق حاضرمی تواندمارادرشناخت فعالیتهای بحرانی وتمرکزبرروی مدیریت مناسب فعالیتهایاری رساند