سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود محمدیان – استادیاردانشگاه علامه طباطبائی
سیدعلی اکبر افجه – استاددانشگاه علامه طباطبائی
عاطفه یزدان پرست – کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

درک نگرش مصرف کنندگان درخصوص خرید اینترنتی می توانددرپیش بینی نرخ خرید اینترنتی و ارزیابی رشد آتی تجارت الکترونیک به مدیران بازاریابی کمک نماید.توسعه نگرش مثبت درمشتریان امری حیاتی به منظورحفظ مشتریان است که دردرازمدت رفتارخرید آتی آنان راموجب می شود ازاینرو درپژوهش حاضرسعی گردیده است تا تاثیرعوامل جمعیت شناختی ترجیحات خرید ادراک ازمنافع و سبک زندگی مصرف کنندگان برنگرش ایشان درخصوص خرید اینترنتی مورد بررسی قرارگیرد روش انجاماین پژوهش توصیفی وازنوع پیمایشی بوده وبرای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه آنلاین استفاده شده است .نهایتا پس از آزمون فرضیات مشخس گردید کهاز میان عوامل جمعیت شناختی سن دارای رابطه معناداری با نگرش است وجودرابطه معناداربین سایرعوامل مورد بررسی و نگرش درخصوص خرید اینترنتی نیزتاییدگردید.