سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
فریدون آزما – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
سمانه میقانی – عضو هیئت علمی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گلستان،
حوریه میقانی – دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول.

چکیده:
صنایع دستی با توجه به ویژگیها و شاخصههای آن میتواند بعنوان یک پیامرسان جدی از فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی کشورمان در سطح جهانی نقش ایفاء نماید. سه عنصر هنر، فرهنگ و صنعت در ذات صنایع دستی نهفته است اگر امروز ما به اتکاءدرآمدهای ناشی از نفت و سایر فرآوردههای آن نمیتوانیم از قابلیتها و ظرفیتهای غیرنفتی استفاده مطلوب کنیم به هیچوجه نشاندهنده نبود یا کم ارزش بودن این قابلیت ها در کشور نیست و آن روزی که کشور از ذخایرنفتی تهی شود یکی از چیزهاییکه میتواند به داد کشور برسد و این تمدن بزرگ را صیانت و حمایت کند صنایع دستی است که ریشه در فرهنگ و تمدن اینملت دارد ارزش بالقوه صنایع دستی ایران به گونهای است که اگر این صنایع ساماندهی و تقویت شوند و سرمایهگذاری لازم در مورد تولید آنها صورت گیرد با صادر کردن آنها به کشورهای دیگر میتوان از صادرات نفت بینیاز شد.در حالی که صنایع دستی در جهان به منبع عظیم اقتصادی تبدیل می شود در ایران به دلیل اینکه همواره این صنعت کوچک شمرده شده هر روز از ارزش و جایگاه واقعی خود فاصله می گیرد به گونه ای که صنعتگران کشورمان دستیابی به بازارهای داخلیو خارجی را رویایی دور می دانند. در این تحقیق با استفاده از فن فرا تحلیل، پژوهش های انجام شده در زمینه صنایع دستیبررسی و راهکارهای مناسب جهت بهبود صادرات این محصولات ارائه می گردد