سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
علی فاطری – کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی روزبهان ساری
اسماعیل عنایتی – کارشناس ارشد حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
شاهین افتخاریان – کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

چکیده:
استانداردهای حسابرسی توصیه میکنند که حسابرسان مستقل برای دستیابی به کارایی بیشتر در فرآیند حسابرسی،کاهش هزینه حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاریهای احتمالی بر کار حسابرس داخلی اتکا نمایند. با این حال ضمن در نظرگرفتن مکانیزم حاکمیت شرکتی، اینکه آیا انگیزه افزایش بهرهوری در حسابرسی، چنین اتکایی بر کار حسابرس داخلی راتوجیه میکند یا نه، سوالی است که جای تحقیق و بررسی دارد. هدف اصلی این تحقیق مشخص نمودن میزان اتکای حسابرسانمستقل به عملکرد حسابرسی داخلی و همچنین درک چگونگی تاثیر پنج عامل (استقلال حسابرس داخلی و عینیت، صلاحیت،عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسی داخلی، و سطح ریسک ذاتی مشتری)، در تعیین اتکا بر اطلاعات حسابرسی شده توسطحسابرسان داخلی می باشد. نتایج آزمون من ویتنی یو نشان میدهد که میزان اتکای حسابرس مستقل بر کار حسابرس داخلیمرتبط با سطح رقابت حسابرسان مستقل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی نمیباشد. نتایج تحلیل تشخیصیچندگانه نشان میدهد که عملکرد کاری حسابرس داخلی مهمترین عامل در تعیین میزان سطح اتکای حسابرس مستقل برکارحسابرس داخلی میباشد. به طور کلی نتایج این تحقیق، نشان میدهد که سازمانها میتوانند اثربخشی حاکمیت شرکتی را باتقویت واحد حسابرسی داخلی خود و حمایت از هماهنگی میان حسابرس مستقل و داخلی افزایش دهند.