سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید عباسی – استادیارگروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
مهیار شیخ السلامی – استادیار بخش تخحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و م
خسرو چهری – کارشناس ارشد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

در این مطالعه، به منظور شناسایی عوامل بوته میری کدوییان در استان کرمانشاه، طی سال زراعی ۱۳۸۶ ، از مناطق مختلف جالیزکاری در این استان مرتباً بازدید به عمل آمده و نمونه های بیمار به آزمایشگاه منتقل گردید. جداسازی و خالص سازی عامل بیماری با استفاده از محیط کش تهای عمومی شامل WA ،PDA و محیط کشت های نیمه انتخابی شامل PARP برای جداسازی فیتوفترا و Nash-Snyder برای جداسازی فوزاریوم صورت گرفت . از مجموع ۹۷ جدایه به دست آمده در این مطالعه، ۵۳ جدایه متعلق به جنس Phytophthora spp و ۲۵ جدایه، گونه Fusarium oxysporum، هشت جدایه، Macrophomina phaseolina، هفت جدایه، Pythium aphanidermatum و چهار جدایه ،Fusarium solani ، تشخیص داده شد که بیماریزایی آن ها بر روی میزبان مربوطه به اثبات رسید. تمامی جدایه های متعلق به جنس فیتوفترا و پی تیوم از مزارع آبی و به ویژه از کشت های کرتی خیار به دست آمدند؛ در حالی که جدایه های فوزاریوم و ماکروفومینا از نمون ههای بیمار در مزارع دیم یا مزارعی که دچار تنش رطوبت بودند، جداسازی شدند. این موضوع اهمیت اصلاح شیوه آبیاری در مهار این بیماری را به اثبات می رساند.