سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانی میقان – کارشناس ارشد مهندسی مواد شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
احمد صمدی – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
ارسطو دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عباس بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحق یق فازها ی سوزن ی شکل مشاهده شده در ریز ساختارهای نمونه های ریختگی و مستعمل سوپرآلیاژ پایه کبالت FSX-414 مورد بررس ی قرار گرفته اند . ریزساختار سوپرآل یاژ FSX-414 بـ ه طـور معمـول و طب یعـ ی دارا ی زمینه دندریتی آستن یت و مورفولوژ ی های مختلف کارب ید M23C6 در فضا ی بین دندر یت ها و مرزدانه ها می باشد . با توجه به ا ینکه شاخص عدد حفره – الکترون ) ) Nv ، که برا ی ارز یابی استعداد آل یاژ برا ی تشکیل فازهای زیان بخـشTCPنظ یر σ می باشد مشاهده فـاز سـوزن ی شـکل ۲/۷ بکار می رود، برا ی این سوپرآل یاژ کمتر از مقدار بحران ی σ در ریزســاختار نمونــه هــای مــورد بررســی دور از انتظــار بــه نظــر مــی رســد امــا در تــصاویر میکروســکوپ نــوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM نمونه های مورد بررس ی فازها ی سوزن ی ش کلی مشاهده شـدند کـه بررسـ ی تطبیقی – تحل یلی آن ها بیانگر آن است که فازها ی سوزن ی ر یزساختار نمونـه ر یختگـ ی از نـوع کارب یـ دهای پ یوسـته راسب شده رو ی نقا یص چ یده شدن بـوده در حال یکـه در ریزسـاختار تخر یـ ب شـده نمونـه مـستعمل از نـوع فـاز σمی باشد که به خاطر ناپایداری ریزساختار آلیاژ تحت شرایط دینامیکی سرویس دمای بالا ایجاد می شوند .