سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – دانشیار بخش مهندسی معدن ، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمدجواد کلینی – استادیار بخش مهندسی معدن ، دانشگاه تربیت مدرس
محسن رحیمی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

چکیده:

بمنظور بررسی امکان حذف آهن از کانی دولومیت مورد استفاده در صنعت فولاد، شناسایی فازهای موجود در دولومیت و به ویژه ترکیبات آهنی موجود، با استفاده از روشهای متعدد انجام شد.در ابتدا با استفاده از آنالیزهای کمی و کیفی شامل جذب اتمیSEM و XRD,XRF و اسپکتروفتومتری نمونه معرف مورد مطالعه قرار گرفت . با انجام این آنالیزها مشخص شد که نمونه معرف حاوی ٣١ درصدCaO١٨ درصد ، MgOو ۲/۲ درصدFe2O3 می باشد . از آنالیزXRDمشخص شد که کلسیت و دولومیت دو فاز اصلی موجود در سنگ است . سپس با تهیه مقاطع صیقلی
و نازک و مطالعه آن در آزمایشگاه مشخص گرد ید که آهن بیشتر به صورت آنکریت ، گوتیت و هماتیت و بیشتر در درزه و شکستگی های سنگ تمرکز یافته است و در متن سنگ مقدار آهن کمتر
بوده و به صورت همرشدی با دولومیت متبلور شده است. میزان اندیس کار نمونه مورد استفاده نیز برابر ۱۴/۹به دست آمد که مقداری بیشتر از ا ندیس بانددولومیت خالص می باشد و دلیل آن وجود ناخالصیهای همراه دولومیت می باشد. همچنین پس از انجام محاسبات لازم ، درجه آزادی (به روش شمارش ذره ای) ذرات آهن از دولومیت برابر ١٠٠ میکرون به دست آمد.