سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره ناصری – گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم پورجم – گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا تنها معافی – بخش تحقیقات نماتئ شناسی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی (راسته Tylenchida) در گیاه کلزا(Brassica napus) طی سال های ۸۵ و ۸۶ تعداد ۵۴ نمونه خاک و ریشه از مزارع کلزای شهرستان های مختلف استان کردستان جمع آوری گردید . پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، عملیات شستشوی خاک و ریشه ها، جداسازی نمونه ها با استفاده از روش تکمیلی الک و سانتریفیوژ (DeGrisse, 1969a) انجام گرفت. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی و برش های لازم از قسمت های مختلف بدن تهیه شد. پس از بررسی های میکروسکوپی، اندازه گیری های لازم و رسم
تصاویر مورد نیاز، با استفاده از منابع و کلیدهای موجود اقدام به شناسایی گونه های جدا شده گردید . با بررسی های مرفومتریکی که روی گونه ها انجام گرفت، تعداد ۱۷ گونه نماتد از ۱۰ جنس به ترتیب زیر شناسایی گردید که برخی از آنها از نماتدهای مهم انگل گیاهی محسوب می شوند .