سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشار ضیاءظریفی – دا
پیمان افضل – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

امروزه اطلاعات حاصل از عملیات ژئوفیزیک هوابردی اهمیت فراوانی در اکتشاف مواد رادیواکتیو دارند. در حقیقت این داده ها پایه اصلی برای اکتشاف عنصر اورانیوم در مناطق مختلف هستند. در این نوشتار با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ژئوفیزیک هوایی شمالغربی ایران در برگه ۱:۵۰۰۰۰ ترک به شماره ۵۵۶۵II محدوده های امیدبخش برای عنصر اورانیوم مشخص شده اند. نخست با تحلیل آماری و ترسیم نقشه های هم شدت محدوده های امیدبخش معین و اولویت بندی شده اند. سپس با کنترل زمینی داده ها در محدوده های امیدبخش شامل عملیات ژئوفیزیکی زمینی و برداشت نمونه های سطحی از تمام محدوده های امیدبخش و انجام آنالیز شیمیایی روی آنها، صحت داده های ژئوفیزیک مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین داده های زمین شناسی این برگه نیز مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج حاصل از داد ه های ژئوفیزیک هوایی مقایسه شد ه است. در نهایت با تجزیه و تحلیل نقشه های حاصل شده، محدود ه های امیدبخش جهت مراحل بعدی اکتشاف اورانیوم در این برگه معرفی و پیشنهاد شد ه اند