سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین عباسی اسفنجانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و طرح و برنامه شرکت گسترش صنایع ریلی ایران، م
میرعلی اکبر اصل خادمی – مدیر عامل شرکت گسترش صنایع ریلی ایران
لعیا عباسی اسفنجانی – کارشناس زبان خارجی

چکیده:

جهانی شدن موضوعی است که دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … بوده و از این رو مبنای تئوریک و پایه بنیادین تحلیل ها و مباحث مختلف می باشد. جهانی شدن، همچنین بعنوان جدی ترین عامل اثرگذار در تغییر محیط های صنعتی نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از بنگاه ها از یک سو به دلیل فشارهای رقابتی، تغییرات در بازارها و … ناگزیرند به سمت جهانی شدن حرکت کنند و از سوی دیگر، با توجه به تکاپوی دولت ها در پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بنگاه های صنعتی مجبورند جهانی شدن را بعنوان یک واقعیت قبول کرده و خود را برای آن آماده سازند. از اینرو، شناخت عمیق تر موضوع جهانی شدن در حوزه صنعت از اهمیت و ضرورت خاص برخوردار است. چنین به نظر می رسد بنگاه ها در فرایند جهانی شدن خود مراحلی طی می کنند تا بتوانند بعنوان یک بنگاه یا شرکت جهانی درآمده و از مزایای آن برخوردار شوند. هدف این مقاله بررسی مراحل مختلف فرایند جهانی شدن بنگاه های صنعتی است. به این منظور، در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم موضوع، طرح دیدگاه ها و رویکردهای مختلف، معیارها، ویژگی ها و عوامل موثر بر جهانی شدن اشاره می شود. سپس با استفاده از تئوری ها و مدل های جهانی شدن در ادبیات موضوع، مراحل مختلف جهانی شدن بنگاه های صنعتی مورد شناسایی و با ارائه چارچوبی میزان جهانی شدن شرکت ها ارزیابی و اندازه گیری خواهد شد.