سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید مرندی – کارشناس ارشد مهندسی فرایند – مدیر ارزیابی و بهبود روشها – انستیتو پاستور

چکیده:

سیر تحول تاریخ، جوامع را به سه دسته: جوامع سنتی، جوامع صنتی و جوامع فراصنعتیتقسیم نموده است. ویژگی ها و قملرو نوین فکری جوامع فراصنعتی، تعیین کننده نظم جدیداقتصادی در جهان میباشد. شناحت فرصت های سرمایه گذاری و اتخاذ رویکرد موثر به تحقیق و توسعه، بدون شناسایی شرایط جدیدجهان از نظر اقتصادی ناممکن است. مسابقه جهانی برایارزان فروشی و تشدید فزاینده رقابت برای تصاحب بازار – با ارائه بهترین کیفیت – موجب شده تا افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید، در سر لوحه امور مربوط به رقابت در بازار جهانی قرار گیرد. اتخاذ روش هایی نوین برای طراحی محصول، اعمال مدیریت عملکرد، افزایش کارایی و اثر بخشی و در نهایت افزایش رقابت پذیری، همه در گروی شناخت پیچیدگی های نظم نوین و سامانه اقتصاد جهانی است.
دراین گفتار، با معرفی برخی پیچیدگی های جوامع فراصنعتی و تفاوت های آن با ساختار کنونی کشور، چارچوب های اقتصادی جهان امروز بررسی خواهد شد. هم چنین پس از مقایسه وضعیت رازش سهام و نره بهره در جهان ، تعامل آن با هزینه های تولید کالا در کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس با معرفی ساز و کارهای فعالیت در بازار رقابتی جهان امروز – با عنایت به فرایند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی – به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و هدایت تحقیقات کشور با تاکید بر مزیت های نسبی موجود پرداخته خواهد شد تا بر این مبنا، شالوده حرکت های تحقیق در جهت توسعه کشور ریزی گردد.