سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنیا هوشیارخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا
سیدعطااله حسینی – عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
جعفر اولادی – عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

جنگل موهبتی است الهی که منشأ خیر و برکات برای بشر است. از یک طرف عدم دسترسی مناسب به سطح جنگل در اثر نبود شبکه ای مناسب از جاده های جنگلی و از طرف دیگر احتمال تخریبی که توسط جاده در طبیعت رخ می دهد، جمع بندی بین این دو را برای مدیران مشکل ساخته است تا بتوانند با توجه به هزینه بالای جاده سازی در جنگل شبک هبندی اصولی که با کمترین تراکم طول و حداقل تخریب، بیشترین پوشش را ایجاد کند احداث نمایند. این پژوهش در سری لولت که در حوزه صنایع چوب و کاغذ مازندران قرار دارد انجام پذیرفت و با بکار گیری فن آوریهایRS و GISبه تولیدنقشه پایداری برای طراحی جاده جدید در نرم افزارArcviewاقدام گردید و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جاده طراحی شده با ۱۷۸۹ متر طول در مقابل ۲۱۰۰ متر جاده موجود توانست همان میزان پوشش را در میان پارسلهای عبوری ایجاد نماید و در عین حال سهم بیشتری از نقشه پایداری را به خود اختصاص دهد که در مجموع باعث کاهش اثرات تخریبی جاده بر طبیعت، در راستای توسعه پایدار می گردد.