سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود محمودآبادی – دانشجوی دکترای مهندسی عمران- پژوهشگاه زلزله
محسن غفوری – استاد ورئیس پژوهشگاه زلزله
محمود حسینی – مدیر گروه شریانهای حیاتی پژوهشگاه زلزله

چکیده:

در این مقاله، یک روش برا ی شناسایی پارامترهای مدهای اولیه مدل های دینامیکی سازه ها درمحدوده رفتار خطی با فرض میرایی متناسب با استفاده از پاسخ ثبت شده آنها در برابر زلزله ارائه گردیده است . شناسایی با انتخاب پارامترها به نحوی که بهترین سازگاری از نظر حداقل مربعات بین مقادیر مختلط گسسته تبدیل فوریه هموار نشده شتاب اندازه گیری شده سازه و تبدیل فوریه شتاب محاسبه شده مدل متناظر با آن حاصل گردد صورت م یپذیرد. با در نظر گرقتن اثرات شرایط اولیه و نهایی در تحلیل، می توان تنها یک قسمت از رکوردهای ثبت شده تحریک تکیه گاهی و تاریخچه زمانی شتاب سازه را مورد بررس ی قرار داد و بد ین ترتیب با تقسیم رکوردها به تعداد ی پنجره زمان ی، مقادیر پارامترهای مدی را برا ی هرپنجره زمانی بدست آورد و درنهایت به چگونگی تغییرات پارامترهای مدی در پنجره های مختلف زمانی دست یافت. این روش ابتدا با داده های شبیه سازی شده امتحان گردید و بعد از آن بر روی رکوردها ی واقعی بدست آمده از یک ساختمان در جریان زلزله نورث ریچ اعمال گردید.