سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

روانبخش شیردم – دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران
مهدی گندمکار – دفتر امور آزمایشگاهها، سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

پیرو رخداد آلودگی آبهای زیرزمینی روستاهای همجوار پالایشگاه تهران ناشی از نشت مواد نفتی در سال ۸۳ ، دفتر امور آزمایشگاههای سازمان حفاظت محیط زیست، مطالعات وسیعی را در قالب یک پروژة پژوهشی، به منظور شناسایی منابع محتمل آلودگیها، تعیین محد ودة زونهای آلوده به نفت و تشخیص نوع و میزان غلظت آلاینده ها را در آبهای زیرزمینی آغاز می نماید [ ۱]. مقالة حاضر، نتایج حاصل از این پژوهش را در آبهای زیرزمینی حوزة منطقة پالایشگاه نفت تهران و حومة را که در چارچوب بخشهای مختلف مطالعاتی، صحرایی و آزمایشگاهی تحقق یافته است معرفی خواهد نمود.