سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام ملکی زنجانی – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی
ک. و. پرابو – مرکز ملی فیتوترون گیاهی هند، IARI، دهلی نو

چکیده:

در تحق یق حاضر تعداد بیست لاین شامل ارقام سینتتیک وارداتی از سیمیت و همچنین لاین ها یی از ژرم پلاسم جهانی جهت ارزیابی مقاومت گیاه در مرحله بلوغ (APR) به زنگ قهوه ای گندم مورد مطالعه قرار گرفت و تجزیه ژنتیکی برای ارقام مقاوم انجام شد . همچنین برای شناسایی منابع جدید ژنی، این ارقام با هفت NILs شناخته شده APR حامل ژنهای Lr12,Lr13,Lr22a,Lr22b, Lr34, Lr48, Lr49 تلاقی ودر نسل دوم ازمون اللی انجام شد و تجزیه و تحلیل ژنتیکی نشان داد که سه لاین Suzhoe 10-318, Tush و Falke مقاومت در مرحله جوانه زنی و دو لاین Ning 8201 و HD 2285 مقاوم برای مرحله بلوغ گیاه را دارا می باشند . لاین ها مقاومت از نو ع فوق حساسیت و سیستمیک داشتندو آزمون اللی بیانگر وجود ژنهایی جدید علاوه بر سایر منابع گزارش شده قبلی بود . همچنین تحقیق برای شناسایی مارکرهای مو لکولی، تهیه نقشه ژنتیکی و مکان یابی دو ژن مقاو م درمرحله بلوغ گیاه که اخیرا گزارش شده اند صورت گرفت . . برای ژن Lr48 مارکرهای رپید S369950 ،S3 450 و S336775 پیوستگی نشان دادند و نیز شناساگر S128250 با ژن Lr49 پیوستگی داشت . پیوستگی بین این مار کرها و ژنهای موردمطالعه بطور بالایی معنی دار بود. همچنین نشانگر ریزماهوارک XgWm372275 (SSR) برای ژن Lr48 در فاصله ژنتیکی مورد قبول و روی بازوی بلند کروموزوم شماره ۴B در نزدیکی ژن موردنظر بود.