سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

قاسم خداحامی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدآهنگ کوثر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحمید حبیبیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد طیبی خرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

با استفاده از نقشه های توپوگرافی، قابلیت اراضی و عکس های هوایی، عرصه های شور استان (۲۶۰/۰۰۰ هکتار) مورد شناسایی قرار گرفت. گونه های گیاهی شور پسند (افزون بر ۵۰ گونه) و ۲۵ تیپ گیاهی در ۱۷ منطقه تعیین گردید که تیپ های عمده عبارتند از: Limonium, Halocnemum, Aeluropu, Halocnemum, Hammada اطلاعات جغرافیایی و اقلیمی و پوشش گیاهی از جمله: درصد پوشش، تراکم، ارتفاع و بسامد جمع آوری، و در فرم های مربوطه درج گردید. تعداد ۵۰ نمونه خاک در تیپ های مختلف هالوفیت در دو افق برداشت و مورد آزمایش قرار گرفت. اطلاعاتی از جمله SAR, EC, PH، درصد کاتیون ها و آنیون ها برآورد گردید. عمده خاک های این عرصه ها از نوع شور سدیمی بوده و خاک های سدیمی به صورت لکه ای در بین این نوع اراضی دیده می شوند. تغییرات pH در این عرصه ها بین ۸/۶۴-۷/۰۶ و تغییرات EC بین ۲۷۹-۲/۴۹ دسی زیمنس بر متر در نوسان بوده است. گسترش شوری در استان فارس از قسمت مرکزی شروع و در جهت جنوب شرقی کشیده می شود. گونه Halocnemum بدون تأثیر پذیری از نوع اقلیم در اکثر عرصه های شور حضور داشته، بین درصد پوشش و تعدادی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله بافت و سطح سفره آب زیرزمینی تفاوت معنی دار مشاهده می شود به طوریکه در خاک های با بافت سبک تا متوسط و سطح سفره آب بالا، درصد پوشش افزایش می یابد.