سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آینور ناصری –
محمدجعفر محمدزاده فخری – استادیار- عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند
حمید آقابابایی – استادیار- عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

از مهمترین مسائلی که در مطالعات آبهای زیرزمینی وجوددارد،بررسی مسائل زیست محیطی مربوط به آنهااست آب بعنوان یک ماده حیاتی، بدلیل قدرت انحلال بسیارزیاد می تواند موادمختلفی را که غالباً سمی هستند درخودحل کندوباتوجه به اینکه بطوردائم درحال جریان است بنابراین می تواندیک عامل مهم انتشار آلودگی بشمارآیدومحیطزیست راباخطرجدی مواجه سازد.ازاینرو شناسایی منابع آلوده کننده آب(چه سطحی وچه زیرزمینی )جهت حفظ محیط زیست ازاهمیت بسزایی برخوردار است.یکی ازانواع مهم آلودگی آب ،آلودگی ناشی از فعالیتهای معدنکاری است که دراثراین فعالیتها،مواداسیدی وسمی وارد منابع آبهای سطحی وزیرزمینی شده وباعث آلودگی محیطزیست می شوند.بنابراین وجود روشی که مهندسین رادرشناسایی منشأ این آلودگی ویافتن محل نفوذآنهابه محیطزیست یاری نماید، لازم وضروری است .یکی از راههای دستیابی به این هدف ، بکارگیری روشهای ژئوفیزیکی است. روش ژئوالکتریک یکی از روشهای ژئوفیزیکی است که کاربرد فراوانی درمطالعات آبهای زیرزمینی دارد . تحت بسیاری از شرایط زیرسطحی، روشهای مقاومت الکتریکی از نظر فنی و اقتصادی جهت یافتن محل آلودگی ها و شناسایی بهترین مناطق برای نمونه برداری و رفتارسنجی مفیدهستند.با رخدادن یک آلودگی دریک سفره آب زیرزمینی ،مقاومت الکتریکی زون اشباع کاهش می یابدو در سراسریک ناحیه محتمل از نظر آلودگی ،روش مقاومت الکتریکی براحتی می تواند این زونهای با مقاومت کاهش یافته را بعنوان آنومالی نشان دهدو مجاری آلودگی آبهای زیرزمینی را نمایان کند. با تلفیق داده های ژئوفیزیکی ،هیدرولوژیکی و شیمیایی می توان محل دقیق زونهای آلوده کننده آب زیرزمینی رایافت. .دراین مقاله، کاربرد روش ژئوالکتریک دریافتن منشأآلودگی ناشی ازفعالیتهای معدنی تشریح شده است.