سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا خالوکاکائی – دانشکده معدن و ژئوفیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرود
همایون صفایی – گروه زمین شناسی- دانشگاه اصفهان
عزیزالله حاج حیدری – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن – دانشکده معدن – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به قرارگیری منطقه کاشان در زون ارومیه – دختر و ذکر اندیسهای طلا در آن، پی جوئی این فلز استراتژیک در منطقه مذکور از اولویت خاصی برخوردار است. هدف اصلی در این پژوهش تعیین محدوده آنومالی طلا، شناسایی دقیق وااحدهای سنگی و گسلهای منطقه در ارتباط با کانی سازی طلا با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای بوده است. برای این منظور بموازات انجام بازدیدهای صحرائی، مطالعات میکروسکپی و آنالیز شیمیائی نمونه های برداشت شده از منطقه دگر سانی، داده های رقومی هفت باند سنجنده TM ماهواره لندست پنج پس از تصحیحات لازم از قبیل تصحیحات هندسی و توپوگرافی مورد پردازش قرار گرفتند.
در این راستا از تکنیکهای مختلف پردازش داده های رقومی نظیر نسبت باندها، آنالیز مولفه های اصلی (PCA) استفاده گردید. در نتیجه مناسب ترین ترکیب رنگی کاذب جهت بارزسازی لیتولوژی منطقه ترکیب رنگی باندهای ۱، ۴ و۵ و بهترین مولفه از آنالیز مولفه های اصلی برای مشخص کردن منطقه دگر سانی در ارتباط با کانی سازی طلا مولفه چهارم از باندهای ۱، ۴، ۵و۷ لندست TM بدست آمد.