سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

حسین یوسفی خسرقی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

در سالهای اخیر شاهد تغییرات و تحولات اساسی در حوزه مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها) در بیشتر سازمانها هستیم. و سازمانهای دولتی کشور نیز بر اساس برنامه سوم توسعه دولت به این امر ملزم شدند. نتایج درخشان اجرای نظام پیشنهادها در کشورهای توسعه یافته و حتی در برخی از شرکتهای ایرانی به وضوحنمایان است (کنتورسازی ایران، رادیاتور سازی و …) و بدیهی استاجرای مناسب نظام پیشنهادها در گرو ایجاد زمینه و بستر لازم به این امر در سازمانها و بویژه سازمانهای دولتی است. در این تحقیق سعی خواهد شد و با توجه به ویژگی های شرکتهای برق، نحوه استقرار نظام پیشنهادها (یکی از راهکارهای اجرای مدیریت مشارکتی) و همچنین شناسایی موانع سازمانی و شرایط پذیرش این نظام هرچه بهتر تبیین و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.