سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمود اسعدی –
محسن ابراهیمی –
جبار باباشاهی –

چکیده:

اکنون بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یک روش بودجه ریزی در سطح وسیعی در جهان از جمله در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. بودجه ریزی عملیاتی یک فرایند مستمر است که تمامی مدیران دولتی در همه سطوح در آن مشارکت دارن د. این نوع مشارکت مستلزم وجود حلقه های بازخورد در درون سازما نهاست تا مدیران ارشد همواره از امکانات بیشتر و بهتری برای اخذ تصمیمات صحیح تر و اداره بهتر سازمان متبوع خود برخوردار باشند. بودجه ریزی عملیاتی نهایتاً به تخصیص م ؤ ثرتر منابع در درون وزارتخانه ها و سازما نها منجر می شود و مدیران را قادر می سازد به نحو مؤثرتری از منابع اختصاص یافته به سازمان تحت امر خود برای رسیدن به اهداف و نتایجی که برنام هریزان و سیاستگذاران مد نظر داشته بهره برداری کنند. بودجه ریزی » یکی از اصلاحات اخیر در نظام بودجه ریزی کشورها، حرکت به سوی است که بر سنجش عملکرد دولتها تأکید میکند. ولی شواهد موجود نشان « عملیاتی می دهد که این اصلاحات در سطح محدودی اجرا می شود و این امر س ؤ الات فراوانی را را به طور کامل اجرا « بودجه ریزی عملیاتی » ، ایجاد می کند که چرا تعداد کمی از دولتها میکنند و چه نیازمندیهای وجود دارد که اجرای کامل را تضمین نماید. با توجه به این اقبال عمومی نسبت به بودجه عملیاتی شناسایی موانع اجرای موفق آن ضرورت دارد در این راستا در تحقیق حاضر با استفاده از مدل شه سعی نمودیم موانع اجرای موفق بودجه عملیاتی را در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران شناسایی کنیم.