سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن الله دادیمصطفی رجبی مشهدی – برق منطقه ای خراسان – شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانایران ا

چکیده:

تخصصی بودن فعالیتهای نیروگاهی و اهمیت تولید بـرق در کشور به عنوان منبع انرژی درکشورمان، موضوع قابل تـوجهی است . محـدودیت هـای تهیـه قطعـات یـدکی و نیـاز مسـتمر برایبهینه سـازی و افـزایش کـارایی سیسـتم هـای مو جـود در نیروگاه، توجه بیشـتر مسـئولین را بـه فعالیـت هـای کارکنـان بصورت ارائه پیشنهادها و مشارکت آ نانمعطوف مـی کنـد ، بـه عبارت دیگر مشارکت کارکنان الگـوی مـوثر و روش مفیـدی برای ارتباط کارکنان بامدیریت است ،با راه اندازی بازار برق و اقتصادی کردن فعالیت های نیروگاه،نظام مشارکت مـی توانـد کمک بیشتری در سودآوری وکارایی تولید برق نماید . در ایـن مقاله ضمن مطالعه فعالیت ک ارکنان درنظام مشـارکت در سـال های ۸۳- ۸۱ ،موانع موجودبرای مشـارکت بیشـتر آن شناسـائی شده وهمچنین راه کارهایی جهت رفع آن ارائه گردیده است .