سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جوادزاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه گیلان
نادر نریمانزاده – دانشیار گروه مکانیک – دانشگاه گیلان
منصور درویزه – استاد گروه مکانیک – دانشگاه گیلان

چکیده:

در این تحقیق، روشی برای شناسایی مکان و عمق تـرک بـا آنـالیز معکـوس فرکانسهای طبیعی یک تیر کامپوزیتی تک لایه یکسردرگیر دارای تـرک بـا استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی – فازی ١ بهینه شده بـا اسـتفاده از الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه مقادیر م نفرد، ارائه شده است . به این ترتیـب که ابتدا فرکانسهای طبیعی اول تا سوم یک تیر یکسردرگیر کـه یـک تـرک سطحی باز در آن ایجاد شـده اسـت، بـا اسـتفاده از تحلیـل المـان محـدود محاسبه شده اند . محاسبه دسته فرکانسها، بـازای ده عمـق تـرک و در سـی مکان انجام شده است . سپس نتایج حاصل به عنوان ورودی استنتاج تطبیقی عصبی – فازی، برای مدلسازی و پیش بینی عمق و مکان ترک مورد اسـتفاده قرار گرفته اند . از الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه مقادیر منفـرد بـه ترتیـب برای بهینه سازی پارامترهای توابع عضویت سیستم عـصبی – فـازی و بهینـه سازی پارامترهای توابع وزنی ب خش تالی قواعد فازی سیستم عـصبی – فـازی استفاده شده است . نتایج حاصل در مقایسه با سایر روشـهای بـر پایـه مـدل برای شناسایی عمق و مکان ترک، توانایی مطلوب روش ارائه شده را بویژه از جهت دقت و قابلیت اعتماد و نیز پایداری مـدل نـسبت بـه خطـای ورودی، نشان می دهد .