سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز یاراحمدی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
مرتضی حسینی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
کرم اله قیصربیگی – دامپزشک ، شبکه دامپزشکی استان لرستان
نصرت اله محتشمی پور – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

استان لرستان با تولید ۳۱۳۵۰ تن گوشت قرمز حدود ۵٫۴ درصد گوشت قرمز کشور را تأمین می نماید . پژوهشفوق جهت شناسایی و بررسی میزان شیوع انواع بیماریها و علت ضبط لاشه دامهای کشتار شده در کشتارگاههای سطح استان لرستان در طی سال ۱۳۸۲ انجام گرفته است . بر این اساس فرمهای تکمیل شده در کشتارگاههای استان توسط سازمان دامپزشکی، که شامل اطلاعات و دادهای مربوط به آمار دام کشتار شده براساس نوع دام ، میزان لاشه های ضبطی و سالم همچنین وجود بیماریهای تیلریوز ، سیستی سرکوس ، سارکوسیست ، سل ، بیماریهای عفونی ، کاشکسی در کشتارگاه های استان جمع آوری گردید . داده ها پس از بازبینی توسط برنامه نرم افزاری SPSS مورد آنالیز آماری قرار گرفتند، که برای بررسی اثرات ماه و نوع دام کشتار شده بر روی وزن لاشه های سالم و ضبط شده در کشتار گاه با استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه (Anova One Way) برای مقایسه میانگین ها از روش استیودنت،نیومن،کلز (SNK) استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثر ماه بر روی وزن لاشه های سالم و ضبطی معنی دار شده است (P<0.05) در حالیکه اثر نوع دام بر روی میزان لاشه های سالم و ضبطی کاملا معنی دار شده است (P<0.01) از نظر نوع دام کمترین لاشه ضبطی مربوط به بز با ۱۱٫۴۲ ±۳۶۵٫۹۱ کیلوگرم بوده و بیشترین لاشه ضبطی مربوط به گاو و گوساله با ۱۱٫۴۲ ± ۳۶۵٫۹۱ بوده است. جهت بررسی انواع بیماریها در دامهای کشتار شده ، شیوع تیلریوز ، سارکوسیست ، بیماریهای عفونی ، کاشکسی و بیماریهای متفرقه در گوسفند بترتیب با ۷۷٫۷%، ۹۸٫۴%، ۷۵٫۴%، ۸۹٫۱%،و ۵۷٫۶%بالاترین درصد را داشته و این در حالی است که درگاو و گوساله بیماریهای سیستی سرک و سل به ترتیب ۵۸٫۳%، و ۶۶% بیشترین درصد را داشته اند . بنابر این تشخیص به موقع این بیماریها و شناسایی عوامل بیماریزا در هر منطقه جهت اعمال برنامه های پیشگیری،کنترل و درمان این بیماریها ضامن حفظ سرمایه های دامی منطقه و سلامت غذایی مصرف کنندگان می باشد.