سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید سفالیان – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
سید ابوالقاسم محمدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
محمد مقدم – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

زمان رسیدگی یکی از عوامل مهم سازگاری گندم با شرایط مختلف اقلیمی و تحمل به تنش های غیر زیستی بوده و یک صفت کمی است . گزینش صفات پیچیده می تواند با شناسایی جایگاه های پیوسته با نشانگر های مولکولی در برنامه های به نژادی، امکان پذیر باشد . در این راستا کاربرد نشانگرهای ریزماهواره در مکان یابی جایگاه های ژنی کنترل کننده صفات مهم زراعی در پژوه ش های ژنومیک گندم با ارزش می باشد . در این راستا دویست جایگاه ریزماهواره در جمعیت F2:3 و F4:2 حاصل از تلاقی والدین نورستار و زاگرس مورد بررسی قرار گرفتند که پس از بررسی چندشکلی والدین، ۴۱ جایگاه چند شکل انتخاب و در ارزیابی ژنوتیپی به کار رفت . در مجموع دو سال آزمایش های مزرعه ای و تجزیه QTL ها، سه QTL پیوسته با نشانگر های Xgwm666 ، Xgwm148 و Xgwm 149 برای صفت زمان رسیدگی فیزیولوژیک در کروموزوم های ۲B، و ۵A و ۴B شناسایی شدند که دارای اثر افزایشی و غالبیت مثبت بودند.