سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
سید ابوالقاسم محمدی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حمیدرضا محمد دوست – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی اکبر شکوهیان – مربی گروه باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

برای شناسایی نشانگرهای مو لکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده اجزای عملکرد در کلزا، از جمعیت F4:2 حاصل از تلاقی رقم های SLMO46 و کوانتوم استفاده شد . والدین و ۱۸۰ خانواده F4 در بهار سال ۱۳۸۶ در طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار کشت شد ند و صفات طول غلاف، تعداد دانه در غلاف و وزن هز ار دانه اندازه گیری گردیدند. ارزیابی ژنوتیپی در نسل F2 با استفاده از نشانگرهای رپید و ریزماهواره انجام شد و داده های ژنوتیپی و نقشه های پیوستگی این نشانگرها موجود بود. بنابراین، ارتباط صفات اندازه گیری شده و داده های ژنتیکی موجود با استفاده از روش مکان یابی فاصله ای مرکب بررسی شد و نشانگرهای مرتبط با ژن های کنترل کننده صفات مذکور شناسایی گردید. در این تحقیق در کل چهار QTL برای صفات مورد مطالعه شناسایی شد که میزان اثر آنها از ۸ تا ۲۰ درصد متغیر بود. QTL های شناسایی شده اثرهای افزایشی مثبت و منفی داشتند و از هر دو والد به نتاج منتقل شدند. در صفات مطالعه شده بین والدین و خانواده های F4 اختلاف معنی دار (۰/۰۱>=P) وجود داشت و در همه صفات تفکیک متجاوز مشاهده شد.