سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
آئیژ عزمی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی کرمانشاه
اکرم رزلانسری – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف گردشگری روستای کندوله و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه گردشگری درسطح روستای مورد مطالعه انجام شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است – و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده درآن از روش SWOT استفاده شده است. به این صورت که در ابتدا با استفاده از مطالعات میدانی و اسنادی و بهره گیری از نظراتمتخصصین موضوعی، فهرستی از نقاط ضعف، قعوت، فرصت و تهدیدهای گردشگری روستای کندوله تهیه شد. سپس در قالبپرسشنامه با طیف لیکرت در اختیار کسانی که از منطقه بازدید کرده بودند، قرار گرفت. سپس به تشریح و تحلیل هر یک از عواملداخلی و خارجی مؤثر در توسعه گردشگری روستای کندوله پرداخته شد و بر اساس آن اولویت ها مشخص گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین رتبه ای برای مجموع نقاط قوت داخلی ۴/۱۲ و وزن کل آن ۲/۱۶ است، در حالی که محاسبه کلی آن برای مجموع نقاط ضعف داخلی ۳/۵۱ و ۱/۷۴ می باشد که بیانگر بالا بودن تأثیر نقاط قوت در توسعه گردشگری روستای مورد بررسی است. میانگین رتبه ای مجموع فرصت ها برابر با ۳/۵۶ و وزن کلی آن ۱/۸۱ است و میانگین رتبه ای مجموع تهدیدها ۲/۸۸ و وزن کلی آن ۱/۴۱ می باشد. به طور کلی بالاتر بودن وزن قوت ها و فرصت ها نسبت به ضعف ها و تهدیدها نشانگر آن است که بهترین راهبردها جهت توسعه گردشگری روستای کندوله توجه و تأکید برتوسعه گردشگری طبیعی به جهت وجود مناظر سرسبز، باغ و اقلعی مناسب، رسیدگی هر چه بهتر سازمان های مسئول نسبت به ساماندهی آثار مذهبی و تاریخی نزدیز روستا مانند بقعه نوربخش و قلعه مروان در جهت جذب گردشگر، شناسایی و بهره گیری از امکانات منطقه با توجه به موقعیت ویژه روستا در شهرستان صحنه و ایجاد انگیزه رقابت با سایر مناطق با وجود نگرش مثبت اهالی روستا در رابطه با توسعه گردشگری، توسعه و تقویت راه های ارتباطی منتهی به روستا با توجه به نزدیکی آن به مراکز جمعیتی می باشد.